Onderwijs en opvang onder één dak

Samen met basisscholen in Amsterdam werken we intensief samen aan het maximaal ontwikkelen van onze Amsterdammertjes. De samenwerkingsvorm kan daarbij variëren. Zo vormen wij bijvoorbeeld een IKC met scholen die verschillen van onderwijsmethoden, van montessorionderwijs tot aan ontwikkelingsgericht onderwijs.

Als Amsterdamse kinderopvangorganisatie kennen wij de uitdagingen waarvoor onze Amsterdammertjes staan. Mede om deze reden hebben wij het Kennis- en Zorgcentrum opgezet.  

Taalspecialist bij KC Houthaven

Taal is de basis voor de mooiste ideeën, de grootste dromen en voor gelijke kansen voor ieder Amsterdammertje. Taalspecialist Simone ervaart dat het goed spreken, schrijven en begrijpen van de Nederlandse taal veel dingen makkelijker maakt en bijdraagt aan het creëren van kansen.

Als taalspecialist houdt Simone zich bezig met verschillende vraagstukken op het gebied van taal. Ze werkt met kleine groepjes kinderen, nieuwkomer kinderen en nu ook met de kinderen op de BSO bij Kindcentrum Houthaven. Ze ontwikkelt lesmateriaal voor de rijke schooldag en ze denkt mee in het inrichten van een taalrijke ruimte. Altijd met de focus op ‘plezier in taal vergroten voor de kinderen’. En uiteraard gaat dit altijd in overleg met de betrokken personen van school.

OBS 't Twiske

Taal legt de basis voor de mooiste ideeën, de grootste dromen én gelijke kansen voor ieder Amsterdammertje. Het goed spreken, schrijven en begrijpen van de Nederlandse taal maakt veel dingen makkelijker. Arie Wim Kars deelt deze visie en zet daarom onze Taalspecialist Anouk Hoekema in op zijn school.

De activiteiten van Taalspecialist Anouk zijn altijd een aanvulling op datgene waar de leerkracht op dat moment aan werkt. Anouk gaat daarmee in de klas aan de slag met taal als uitgangspunt, en alles wat daarmee te maken heeft. Zij ondersteunt de leerkrachten van OBS ‘t Twiske bij de aanpak rondom diverse belangrijke thema’s zoals taalverrijking en het wegwerken van taalachterstanden. Een mooi voorbeeld van een samenwerking waar we enorm trots op zijn en waar de kinderen én de leerkrachten echt iets aan hebben!

MK Oostzanerwerf

Door onze handen in één te slaan werken we binnen Montessori Kindcentrum Oostzanerwerf echt één team samen. De collega’s van school en de opvang hebben een gezamenlijke visie voor het kindcentrum ontwikkeld. We hebben gekeken naar welke behoeften er zijn, waarbij de behoeften van de kinderen natuurlijk centraal staat. Er is hard gewerkt aan de uitvoering van dit plan, van het afstemmen van een aantal functies tot aan de gezamenlijke uitstraling naar (nieuwe) ouders/verzorgers. Ontzettend leuk om alle gemaakte plannen nu ook in de praktijk terug te zien komen.

IKC Houthaven

Een goed lopend kindcentrum neerzetten doe je niet zomaar. Binnen IKC Houthaven werken we daarom nauw samen om een warme overdracht voor de kinderen te waarborgen. Hierbij is de combinatiefunctionaris een belangrijke schakel.

Een combinatiefunctionaris is iemand die zowel op de voorschool, het kinderdagverblijf of de BSO wordt ingezet. Hierdoor kunnen we op de opvang de thema’s, leermethodes en het dagritme laten aansluiten op die van de school. Als kinderen vanuit de voorschool naar de basisschool gaan weten we daardoor beter hoe we de kinderen kunnen ondersteunen bij hun verdere ontwikkeling. 

Kindcentrum Bekkers

Samen vormen we één team zodat we met onze diversiteit aan kennis en ervaring de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op een mooie toekomst. Een goed voorbeeld hiervan is het speelleerplein bij Kindcentrum Bekkers. Het plein verbindt de gang tussen de lokalen van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) met de lokalen van groep 1 en 2. Jonge kinderen leren zo van de ‘oudere’ kinderen. En de jonge kinderen nemen de ‘oudere’ kinderen weer mee in hun (fantasie)spel. Zo leren kinderen van én met elkaar en gaat de overgang van de opvang naar de basisschool een stuk soepeler omdat de kinderen en elkaar al kennen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de begeleiders. In de video vertelt het team wat de toegevoegde waarde is voor de kinderen.

IKC de Zijderoute

Met onze specialisten van het Kennis- en Zorgcentrum en de school zijn we op zoek gegaan naar onze gezamenlijke droom en visie over hoe we het kindcentrum vorm kunnen geven voor het nóg beter ontwikkelen van kinderen. Programmamanager Anita ontwikkelde samen met directeur Meryem een op maat gemaakt plan voor IKC de Zijderoute.

Op basis van de behoefte van IKC de Zijderoute ondersteunt onze implementatiemanager Danielle met het borgen van de doorgaande lijnen en de samenwerking tussen de opvang en de school. Verder helpt zij bij de praktische invulling. Ze ontwikkelt instrumenten om het proces te ondersteunen en de kwaliteit te waarborgen.   

OBS Blijhaven

Met het uitgebreide netwerk van activiteitenaanbieders verzorgt onze activiteiten coördinator Iris activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van kinderen van 2 – 13 jaar. Dit aanbod bestaat uit verbindende activiteiten (peuters/kleuters), activiteiten rondom de rijke schooldag en rondom de SLO doelen vanuit school.

Samen met de schooldirecteur stemt Iris de activiteiten af voor de school. Zo ook voor Blijhaven met schooldirecteur Paul zoals in deze video, een mooie samenwerking en waardevol voor de kinderen!

Q&A

Wat is onze missie, en wie zijn wij als non-profit organisatie?

Combiwel voor kinderen is een non-profit kinderopvangorganisatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Wij zijn dé samenwerkingspartner voor Amsterdamse scholen om onze Amsterdammertjes samen de basis voor een mooie toekomst te geven. Wij vinden het belangrijk dat wij onze middelen maximaal terug investeren in onze kinderen, medewerkers en de samenwerking met scholen en ouders. We gaan daarmee verder dan bestaande IKC initiatieven met maar één doel: Onze Amsterdammers zo goed mogelijk voorbereiden op een mooie toekomst met gelijke kansen.

Wat is een integraal kindcentrum (IKC) en hoe komt het tot stand?

Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar waar ze komen om te spelen, te leren, te ontmoeten en te ontwikkelen. Waarin alle activiteiten op het gebied van opvang, onderwijs en ontwikkeling voor kinderen in samenhang en verbinding met elkaar wordt aangeboden. Een plaats waar medewerkers denken en handelen vanuit een zelfde pedagogische visie. De ontwikkeling van het kind staat centraal en alles wordt daarom heen georganiseerd. Bij Combiwel voor Kinderen geloven we in de meerwaarde van het IKC, dat we in gezamenlijkheid meer kunnen bieden dan ieder afzonderlijk. Om samen een omgeving te creëren, waar ieder kind gezien wordt, medewerkers samen een team vormen en waarbij we als één organisatie naar buiten treden.

Wat is het verschil tussen een basisschool met kinderopvang, en een IKC?

Het belangrijkste verschil tussen deze twee is dat een IKC met meerdere ‘organisaties’ één gezamenlijke visie heeft met een gezamenlijke aansturing. Daarom spreken wij binnen een IKC over een intensieve samenwerking, denk hierbij aan afstemming over de aanpak, verschillende werkgroepen, etc. Daarnaast kun je, omdat je met opvang en onderwijs één team vormt, een doorgaande lijn waarborgen voor het kind. Leerkrachten leren kinderen al kennen en kinderen maken spelenderwijs kennis met de bassischool waardoor de overgang van peutergroep naar groep 1 een stuk minder spannend is. Tot slot gebeurd dit veelal in hetzelfde gebouw wat ook enorm handig is qua logistiek voor ouders/verzorgers. Kortom: vertrouwde gezichten, binnen een bekend gebouw en een warme overdracht.

Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van Combiwel voor Kinderen bij het vormen van een IKC?

Hoe een IKC er uit ziet hangt natuurlijk af van de lokale situatie in de buurt, vragen van ouders en kinderen en de visie van de samenwerkende partijen. Onderstaande onze belangrijkste uitgangspunten op een rijtje:

  • Samen, samen samen; we geloven sterk in de meerwaarde van een gelijkwaardige samenwerking op alle niveaus, het team van onderwijs en het team van opvang verbinden
  • Onze missie staat altijd voorop; kinderen hebben recht op gelijke kansen om te kunnen slagen in de maatschappij
  • Bij het vormen van een IKC gaan we gezamenlijk op zoek naar een passende invulling voor de samenwerkingsverbanden van scholen, jeugdzorg en de kinderopvang. Geen IKC is gelijk
  • We zetten maximaal in op de ontwikkeling van het kind en blijven daarom ons IKC kennis- en zorgcentrum ontwikkelen
  • Centraal staan de vragen. Wat willen we voor de kinderen, ouders en medewerkers bereiken, wat is daarvoor nodig en hoe gaan we het borgen
  • Een innovatieve partner zijn voor onze bassischolen, schoolbesturen en andere ketenpartners
  • Wij vinden het belangrijk dat de zorgcoördinatie om het kind heen georganiseerd is en willen zorg bieden voor het hele kindcentrum, voor de leeftijd 0-13 jaar en voor het hele gezin

Onze kindercentra werken aan een doorgaande ontwikkellijn

Hoe ziet de samenwerking tussen de school en Combiwel voor Kinderen eruit?

We bekijken samen met scholen en/of schoolbesturen die dezelfde visie delen hoe we de intensieve samenwerking en de IKC gedachte vorm kunnen geven. Samen met de school zorgen onze specialisten uit het IKC kennis- en zorgcentrum voor een op maat gemaakt plan en de uitvoering ervan. De verschillende specialisten worden ingezet om een goed werkend IKC te realiseren en scholen te ondersteunen in het nog beter ontwikkelen van kinderen. Het kind staat centraal en de behoeften van het kind zijn het uitgangspunt. Hierdoor is het altijd maatwerk. Door o.a. het detacheren van de specialisten uit het IKC team willen we impact maken op de ontwikkeling van het kind. We maken het verschil voor kinderen, ouders, medewerkers en scholen. De specialisten zijn op aanvraag inzetbaar op de locaties, waar we intensief mee samenwerken.

Combiwel voor Kinderen faciliteert de weg naar een IKC toe en ondersteund het team van school. Door opgedane kennis en ervaring bij andere (IKC) samenwerkingen kunnen wij de aanpak professioneel uitvoeren en daardoor eventuele hobbels voorkomen. We streven naar een hoge kwaliteit binnen het kindcentrum met een gezamenlijke visie op sociaal domein, zorgcoördinatie, leerlingenondersteuning en pedagogische aanpak.

Waar bestaat het Kennis- en zorgcentrum uit?

Onze droom is dat al onze Amsterdammertjes de mogelijkheid krijgen om zich maximaal te ontwikkelen. Dit doen wij o.a. door ons Kenniscentrum in te zetten, bestaande uit verschillende IKC deskundigen. Met de experts uit ons Kenniscentrum ondersteunen wij scholen in het nóg beter ontwikkelen van kinderen, zoals kennis op hoé een echt werkend IKC te realiseren, kinderen nog beter ondersteunen in wegwerken taalachterstanden of helpen met sociaal-emotionele problemen en de motorische ontwikkeling van kinderen.

Bjorn (Directeur) heeft samen met Anita (IKC Programma Manager) een helder programma en tools ontwikkeld om een echt werkend IKC te realiseren en de IKC’s te begeleiden door het gehele proces van begin tot eind. Daarnaast ondersteunt Anoek (IKC Communicatie Specialist) IKC’s op het gebied van communicatie. Maar ons IKC kenniscentrum bestaat uit meer specialisten. denk bijvoorbeeld aan een activiteiten coördinator en aan verschillende specialisten die tijdens schooltijd ingezet kunnen worden om kinderen nog beter te ondersteunen bij taalachterstanden of helpen met sociaal-emotionele problemen en de motorische ontwikkeling van kinderen. Ons IKC kennis- en zorgcentrum krijgt steeds meer vorm!

Hoe borgen we samen met school een doorgaande lijn?

In onze samenwerking met Amsterdamse scholen passen wij ons aan aan de visie en het onderwijsconcept van een school. Wij werken samen van montessorionderwijs tot aan ontwikkelingsgericht onderwijs. Onze (pedagogisch) medewerkers worden waar nodig bijgeschoold en wegwijs gemaakt in het onderwijsconcept. Samen bieden we een warme overdracht voor het kind van opvang naar onderwijs en van onderwijs naar opvang. Als één team waarborgen we hiermee een doorgaande lijn.

Wat doen wij op het gebied van taalverrijking en het wegwerken van taalachterstanden?

Taal is de basis voor de mooiste ideeën, de grootste dromen en voor gelijke kansen voor ieder Amsterdammertje. Wij geloven zelfs dat het goed spreken, schrijven en begrijpen van de Nederlandse taal veel dingen makkelijker maken. En dat goed Nederlands je helpt om dromen na te jagen. Taal draagt bij aan het creëren van kansen in het leven van een Amsterdammertje en mag dan ook nooit een belemmering zijn. Om de taal goed te (leren) beheersen, zijn de activiteiten van onze taalspecialisten altijd een aanvulling op datgene waar de leerkracht op dat moment aan werkt.

Kunnen scholen die nog in de oriëntatie fase zijn contact opnemen?

Natuurlijk. Alles start met een kop koffie en een goed gesprek. Dat er een basis is van een goede klik en wederzijds vertrouwen vinden we belangrijk. Dat we elkaar weten te vinden, hierbij speelt gelijkwaardigheid een grote rol. Hebben we als organisatie dezelfde waarde? Maar ook elkaars drijfveren worden besproken. Wat wil de school, wat zijn de wensen en behoeften, wat is het beste voor de wijk en het belangrijkste: wat hebben de kinderen nodig. Het aansluiten bij de ‘droom’ en samen het hogere doel bereiken start bij een goed gevoel hebben over de samenwerking. Het vormen van een IKC is trouwens geen doel op zich. De organisatievorm is een middel om alle kinderen maximale kansen en ondersteuning te bieden.

Heb je een vraag, wil je meer informatie of lijkt het je leuk eens te sparren met iemand uit ons IKC team sparren?

Voor meer informatie, kennismaken of gewoon om te sparren kun je contact opnemen met IKC Programma-manager Anita. Je kunt een persoonlijk gesprek aanvragen via a.bregman@combiwel.nl voor een vrijblijvende kop koffie waarin Anita je alles kan vertellen over alle vormen van samenwerking, waaronder een IKC.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Vul dan je gegevens in, dan houden we je regelmatig op de hoogte van informatie en inspiratie!

Volg Combiwel voor Kinderen

Contact opnemen

Bezoeken

Combiwel voor Kinderen
Vlaardingenlaan 15
1062 HM Amsterdam-Slotervaart

Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Vul dan je gegevens in, dan houden we je regelmatig op de hoogte van informatie en inspiratie op het gebied van samenwerken voor onze Amsterdammertjes!

Bedankt voor je inschrijving! Leuk dat we je vanaf nu regelmatig op de hoogte kunnen houden van de laatste ontwikkelingen.